Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.SPKozmice.pl Wszystkie aktualności, informacje i zdjęcia znajdziecie w jednym miejscu.

 

 

Od września 2015 roku w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich realizowane będą zajęcia z Doradztwa Zawodowego, w ramach innowacji pedagogicznej :
„Mój wybór – moja przyszłość” Jak pomóc uczniom zaplanować własną karierę edukacyjno – zawodową.


Zaproponowana innowacja pedagogiczna zakłada nowatorskie rozwiązanie o charakterze programowym, organizacyjnym i metodycznym. Obejmuje swoim  zasięgiem całą szkołę (uczniów na wszystkich poziomach oraz ich rodziców).

 

Głównym celem programu jest podniesienie u uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami, poprzez:
indywidualizacje pracy z uczniami i ich rodzicami;
podmiotowe traktowanie uczniów i ich rodziców;
partnerskie relacje nauczyciel – uczeń – rodzice;
stosowanie działań dydaktyczno –wychowawczych, służących aktywizacji poznawczej uczniów, kształtowaniu jednostek o bogatej osobowości, twórczych i krytycznych;
wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Ogólne cele programu zakładają:
Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych.
Umożliwienie uczniom dostęp do zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych będących w wyposażeniu szkoły oraz w formach e-learningowych służących zdobywaniu informacji zawodowych .
Zapewnienie uczniom na terenie szkoły dostępu do doradcy zawodowego oraz zapewnienie jego udziału w planowaniu kariery zawodowej.
Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka prowadzący do wyboru zawodu i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.
W trakcie realizacji programu „Mój wybór – moja przyszłość” szczególny nacisk będzie kładziony na metody aktywizujące z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.

 

Zajęcia realizowane będą w systemie modułowym w wymiarze 1 godzina lekcyjna co 2 tygodnie.

 

W klasach pierwszych zaproponowano Moduł I „Co wiem o sobie”. Głównym celem tego modułu jest poznanie samego siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień, określenie osobowości i  predyspozycji zawodowych.

W klasie drugiej realizowany będzie Moduł II  „Co wiem o zawodach i rynku pracy”. Celem tego modułu jest zainteresowanie młodzieży swoją przyszłością zawodową, poznanie klasyfikacji zawodów  i specjalności,  poznanie zawodów przyszłości, kryteriów właściwego wyboru zawodu oraz roli pracy w życiu człowieka. Zdobędą informacje na temat rynku pracy.

Do trzeciej klasy opracowano Moduł III „ Co wiem o przyszłej szkole”. Uczniowie poznają ścieżkę kształcenia ponadgimnazjalnego, zasady rekrutacji, rolę i zadania urzędów pracy. Zaplanują swoją ścieżkę kariery.


Program przewiduje również spotkania z rodzicami, tematycznie związane z poszczególnymi modułami. W ramach tych spotkań będą przekazywane informacje dotyczące realizacji tematów w ramach modułu. Zdobędą informacje na temat zawodów i kierunkach kształcenia ponadgimnazjalnego, zasad rekrutacji oraz struktury szkolnictwa. Przekazane zostaną także informacje  na temat zainteresowań uczniów i ich planów edukacyjno – zawodowych ( wyniki diagnozy ) oraz inne wynikające z potrzeb rodziców. Spotkania te mają zachęcić rodziców do podejmowania współpracy, wspólnych działań zmierzających do przygotowania uczniów do dokonania właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

Powyższa propozycja programowa korzystnie wpłynie na ogólny poziom edukacyjny uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.  Umożliwi im racjonalne i systematyczne przygotowanie się do podjęcia ważnej decyzji życiowej. Pozwoli lepiej zrozumieć samego siebie w odniesieniu do właściwego wyboru zawodu i szkoły.
Im wcześniej nauczymy młodzież świadomie planować swoje życie, przekażemy wiedzę, niezbędne umiejętności oraz aktualną informację edukacyjno – zawodową, tym łatwiej będzie im osiągnąć sukces edukacyjno – zawodowy.

 

Opracowanie programu i realizacja - doradca zawodowy mgr Bożena Perz